Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Auto-Kennis, hierna steeds genoemd: “Auto-Kennis”, en de klant, hierna steeds genoemd “klant” waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Betaling

Betaling dient te geschieden bij aanvang of direct na afloop van de keuring indien de klant zelf bij de keuring aanwezig is, of reeds bijgeschreven op rekening van Auto-Kennis voor aanvang van de keuring van het motorvoertuig, op een door Auto-Kennis aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Auto-Kennis aangegeven. Klanten welke geregistreerd zijn buiten Nederland, zowel particulier als zakelijk, dienen altijd voorafgaand aan de keuring het verschuldigde bedrag voldaan te hebben.

Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 10% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Auto-Kennis heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Auto-Kennis kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Auto-Kennis kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Annulering

Indien de klant besluit om welke reden dan ook de opdracht minder dan 24 uur voor aanvang van de afspraak te annuleren, verplicht de klant zich alsnog tot betaling van 50% van de kosten van de dienst aan Auto-Kennis.

 

Toepasselijk Recht & Forumkeuze

1: Op alle overeenkomsten en prijsopgaven tussen klant en Auto-Kennis en/of haar vertegenwoordiger Auto-Consult waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2: De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde internationale wet- en regelgeving, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3: Eventuele geschillen tussen partijen worden behoudens dwingendrechtelijke bepalingen enkel beslecht, door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Auto-Kennis en/of haar vertegenwoordiger Auto-Consult zijn gevestigd.

 

Keuringen Algemeen

De diensten van Auto-Kennis zijn een manier om inzicht te krijgen in de technische toestand van een voertuig. De diensten worden volgens een vast protocol van Auto-Kennis uitgevoerd. In dit protocol is rekening gehouden met de behoefte van u als cliënt, de mogelijkheden van de techniek maar ook de tijd en de kosten welke hiermee gemoeid zijn. Daarom worden in de regel onderdelen niet gedemonteerd. Ze worden voor zover mogelijk visueel geïnspecteerd en op werking gecontroleerd met de technische hulpmiddelen welke wij daarvoor beschikbaar hebben. Het keuren van een voertuig is een vaststelling van de technische toestand op een bepaald moment, voor zover deze technische toestand kan worden vastgesteld aan de hand van het keuringsprotocol. Auto-Kennis kan, ongeacht de inhoud van het keuringsrapport niet instaan voor een blijvende goede werking (van onderdelen) van het voertuig na de keuring. De eventuele geconstateerde gebreken/onvolkomenheden kunnen in een beperkt aantal gevallen zonder verdere diagnose niet worden omgezet in een reparatieadvies.

Aansprakelijkheid

Het keuringsrapport van Auto-Kennis is slechts geldig, indien dit het is voorzien van een handtekening van de keurmeester. Voor de gevolgen van het niet opmerken van technische gebreken, welke wel gesignaleerd hadden kunnen worden bij een juiste uitvoering van het keuringsprotocol van deze keuring, aanvaardt Auto-Kennis slechts aansprakelijkheid op de gekeurde punten tegenover  haar opdrachtgever voor zover er geen wettelijke verplichtingen van de leverancier van toepassing zijn o.a. BW 7:17 (conformiteit). Als opdrachtgever wordt aangemerkt de (rechts) persoon welke genoemd is op het keuringsrapport en zorg heeft gedragen voor betaling van de keuringskosten. Eventuele klachten worden in behandeling genomen tot maximaal zes weken na de afgiftedatum van het keuringsrapport. Auto-Kennis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verborgen gebreken. De aansprakelijkheid van Auto-Kennis is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van de herstelkosten. Bij het bepalen van de herstelkosten behoudt Auto-Kennis zich het recht voor van aftrek  “nieuw voor oud” toe te passen, dan wel gebruik te (laten) maken van gelijkwaardige gebruikte onderdelen. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen twee weken na het ontstaan ervan, schriftelijk worden gemeld aan Auto-Kennis t.a.v. afdeling ‘kwaliteit’. Klachten worden uitsluitend in behandeling genomen indien er aan het voertuig (nog) geen reparaties zijn verricht.

Toelichting op de keuring

Bij bouwjaar wordt vermeld het jaar waarin het voertuig nieuw in gebruik is genomen. Voor geïmporteerde voertuigen wordt dit vastgesteld aan de hand van de aanwezige documenten. Auto-Kennis aanvaardt geen aansprakelijkheid inzake onjuistheden vermeld op deze bescheiden.

Elektrische installatie

Onderdelen van de elektrische installatie worden beoordeeld op werking.

Carrosserie en chassis

Deze worden uitwendig visueel op (overmatige) roestvorming beoordeeld. De inspectieresultaten kunnen derhalve niet ten allen tijde details weergeven omtrent het stadium van de inwendige roestinwerking. Wanneer een voertuig schade heeft gehad wordt hierover een opmerking gemaakt indien dit consequenties heeft voor de verkeersveiligheid en bedrijfszekerheid, dan wel van invloed is op de kwaliteit van het voertuig. De beoordeling van de kwaliteit van het uitgevoerde schadeherstel geschiedt op basis van de algemene indruk hiervan door de betreffende keurmeester. Delen worden hiertoe niet gedemonteerd. Metingen van laagdiktes worden uitgevoerd om o.a. schadeverleden vast te kunnen stellen.

Motor en toebehoren:

Benzinemotoren.

De motor wordt tijdens de proefrit beoordeeld op prestaties en op aanwijzingen welke op overmatige slijtage kunnen duiden zoals abnormale geluiden. Afstelling van carburateurs, het brandstofinspuitsysteem en/of de Lpg-installatie, alsmede werking van kleppen wordt eventueel gecontroleerd d.m.v. een uitlaatgasanalyse. Het koelsysteem wordt visueel gecontroleerd op lekkage. Koelsysteemdelen welke zich in het interieur bevinden zoals kachelradiator e.d. worden voor zover zichtbaar gecontroleerd. Indien er aanwijzingen zijn dat er sprake is van overmatig olieverbruik van de motor dan wordt dit in het keuringsrapport vermeld. De mate van olieverbruik is tijdens de keuring niet altijd vast te stellen. Hiervoor is veelal een rit over langere afstand noodzakelijk. Een hoog olieverbruik duidt in de regel op gevorderde motorslijtage.

Dieselmotor.

Voor de beoordeling van dieselmotoren geldt in principe hetzelfde als bij de benzinemotoren. Echter het analyseren van de uitlaatgassen vindt niet plaats. Tegen meerprijs kan indien gewenst een roetmeting worden uitgevoerd indien op de keuringslocatie hiervoor de juiste middelen voorhanden zijn. In principe wordt de dieselmotor beoordeeld aan de hand van verschijnselen zoals bijgeluiden, sterk verhoogde carterdruk, overmatige olielekkage en zichtbaar olieverbruik. Tijdens de keuring blijft beoordeling op slijtage en afstelling van brandstofpomp en verstuivers/injectoren buiten beschouwing. Hiervoor is namelijk nog geen snelle en betrouwbare testmethode beschikbaar. Het “zweten” van motoren wordt niet gezien als olielekkage maar wel opgemerkt op het keuringsrapport.

Stuurinrichting en wielophanging.

De onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (in het algemeen alle draai- en scharnierpunten) worden beoordeeld op overmatige slijtage. De werking van schokdempers wordt beoordeeld tijdens de proefrit. Hierbij geldt als maatstaf het gemiddelde van het betreffende merk en type voertuig. Banden worden beoordeeld op profieldiepte, uitwendig waarneembare beschadigingen en een afwijkend slijtagebeeld. Auto-Kennis adviseert vervanging bij een profieldiepte van 2,5 mm of minder.

Remmen

Naast een controle op goede werking van de remmen wordt ook de slijtage beoordeeld van de zichtbare remdelen, alsmede de conditie van remleidingen en remslangen. In geval van trommelremmen wordt uitsluitend via het eventueel aanwezige inspectiegat geïnspecteerd. Dikten van remschijven worden beoordeeld op basis van de bij Auto-Kennis ter beschikking staande gegevens. Het hydraulische gedeelte van het remsysteem kan alleen uitwendig worden gecontroleerd op lekkage(s) en eventuele roestvorming. Ook hier geldt dat geen demontage van plaatsvindt.

Koppeling en aandrijving

De koppeling wordt beoordeeld op een goede werking en voor zover de constructie dit mogelijk maakt, de mate van slijtage. Eventuele overmatige slijtage van de aandrijving wordt beoordeeld op grond van abnormale geluiden tijdens de proefrit. Bij de versnellingsbak zijn bovendien de ervaringen tijdens het schakelen bepalend voor het oordeel over de werking en de mate van slijtage. Kruiskoppelingen, stofhoezen etc. worden afzonderlijk op slijtage en/of beschadigingen gecontroleerd.

Airco

De airco wordt gecontroleerd op in- en uitschakelen; er vindt geen controle plaats op temperatuurinstellingen.

Audio/ Navigatiesystemen

De controle op audio en navigatiesystemen beperkt zich tot het in- en uitschakelen en uitlezen van de systemen. Bij afwezigheid van onderdelen of data-dragers blijft controle van die functionaliteit achterwege.

Algemeen

De proefrit wordt gehouden in de directe omgeving van de keuringslocatie.  De keurmeester is hierdoor vaak niet in staat het voertuig op alle snelheden te beoordelen. Zeker vindt er geen beoordeling plaats boven de wettelijk toegestane snelheden. Auto-Kennis acht zich dan ook niet aansprakelijk voor onvolkomenheden welke zich boven deze snelheden pas manifesteren. Slijtagedelen worden niet op nieuwstaat beoordeeld. Indien een voertuig wordt aangeboden met gereinigde motorruimte kan geen exacte beoordeling worden gegeven over de eventueel aanwezige vloeistoflekkage(s) en vloeistoflekkage(s) op termijn.

©Auto-Kennis 2024

maandag8:30 — 19:30
dinsdag8:30 — 19:30
woensdag8:30 — 19:30
donderdag8:30 — 19:30
vrijdag8:30 — 19:30
zaterdag8:30 — 13:00
zondagGesloten
10 Juli - 29 JuliGesloten

Het is zaterdag 20:34we zijn GESLOTEN

Contact

Auto-Kennis.nl

Frederikslaan 17 

7316 DN Apeldoorn

Tel: 055-2600000

Mail: info@auto-kennis.nl